Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "de Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaam­heden door SUPER-ict(hierna: "Opdrachtnemer") aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna: "Opdrachtgever") en zijn van kracht vanaf 6 oktober 2009.

1.2 Iedere afwijking of wijziging van de Algemene Voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een Opdrachtgever of van derden - waar­onder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - binden de Opdrachtnemer niet, tenzij deze door de Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Bij tegenstrijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze Voorwaarden.

1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 - Orders, aanbiedingen en overeenkomst

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan de Opdrachtnemer mag uitgaan.

2.2 Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes, aanbiedingen of opdrachten door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien Opdrachtnemer reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.

2.3 Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Opdrachtnemer niet. Wijzigingen van technische aard worden door Opdrachtnemer voorbehouden.

2.4 Opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 - Levering en levertijd

3.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderingen en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is over­eengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

3.3 De levering geschiedt af-magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van de Opdrachtnemer.

3.4 De door Opdrachtnemer te leveren zaken reizen voor risico van de Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door de Opdrachtnemer bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever de Opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is over­eengekomen.

3.5 Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoer­rechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen etc. voor rekening van Opdrachtgever.

3.6 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af-werkplaats, -fabriek of -magazijn of winkel en zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever te berekenen. De Opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 - Betalingen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan.

5.2 De Opdrachtnemer is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

5.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven het dan geldende promesse-disconto van de Nederlandsche Bank N.V. met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1 Opdrachtnemer behoudt de eigendom van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, heeft voldaan.

6.2 In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Opdrachtnemer een bezit­loos pandrecht te vestigen op alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.

6.3 Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de Opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enig andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 7 - Reclames

7.1 De Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

7.2 Ingeval van een door Opdrachtnemer gegrond bevonden klacht over geleverde zaken heeft Opdrachtnemer het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soort­gelijke zaken te vervangen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 8 - Rechten van Opdrachtnemer

8.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programmatuur, software en apparatuur die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slecht de gebruiksrechten op basis van de toepasselijke licentievoorwaarden.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de program­matuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programma­tuur en software.

8.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de apparatuur.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engeneering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te copiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentie­voorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet.

8.5 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door de Opdrachtnemer zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht van derden. Opdrachtnemer verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de software en/of programmatuur.

8.6 Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt Opdrachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijner behoeve ontwik­kelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Slecht indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur of software aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9 - Service- en onderhoudswerkzaamheden

9.1 Opdrachtnemer zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.

9.2 Alle door Opdrachtnemer bij de service en onderhoud gebruikte apparatuur, programma­tuur en ander materialen blijven het eigendom van Opdrachtnemer tenzij Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor ontwikkelen of aanschaffen ervan door Opdrachtnemer.

9.3 Opdrachtnemer kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrich­ten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geledende procedures tot gevolg hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien Opdrachtnemer verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door leveranciers van Opdrachtnemer aan hun verplichtingen.

Artikel 11 - Garantie

11.1 Op de apparatuur die door Opdrachtnemer van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

11.2 Onverminderd het in artikel 11.1 bepaalde wordt door de Opdrachtnemer gedurende een periode van drie maanden na datum van aflevering van de apparatuur voor zover niet betrokken van een leverancier garantie verleend tegen machine- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Opdrachtnemer voor zijn rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Opdrachtnemer.

11.3 Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht, die naar de mening van Opdrachtnemer de normale werking en betrouwbaarheid van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Opdrachtnemer geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Opdrachtnemer aan het produkt reparaties zijn verricht.

11.4 Bedrijfsschade, gevolgschade of andere hier niet met name genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is immers van toepassing op defecten, uitslui­tend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede ingeval van door de Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in mate­riaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

11.5 De kosten en risico's van transport naar en van de werkplaats van Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.6 Opdrachtnemer verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door haar aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde programmatuur en/of software. Opdrachtnemer garandeert niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid van enig bepaald doel van de programmatuur en/of software. Alle software en/of programmatuur wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en de prestatie van de programmatuur en/of software ligt bij Opdrachtgever. Indien en voor zover de software door Opdrachtnemer van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen - voor zover aanwezig - van leverancier van toepas­sing.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de garantie sluit Opdrachtnemer uitdruk­kelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid, uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder beprepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde zaken daaronder begrepen programmatuur, software en apparatuur dan wel diensten of verband houdende met het gebruik daarvan, dan wel de tijdelijke onmogelijk­heid van het daarvan, schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke gegevens of programma's te herstellen of te reproduceren, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

12.2 Indien en voor zover er op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de geleverde zaak dat directe of indirecte schade heeft berokkend, dan wel direct of indirect bij de schade is betrokken, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op het geleverde betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat Opdrachtnemer, ingeval de schade noch direct noch indirect het geleverde produkt betreft, uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, met dien verstande dat Opdrachtnemer's totale aansprakelijkheid ter zake nimmer meer zal bedragen dan een maximum bedrag ad € 45378,-- per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.

12.3 Schadeclaims tengevolge van het voorafgaande dienen binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn gemeld.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door Opdrachtnemer geleverde of in licentie gegeven apparatuur, software of programmatuur.

Artikel 13 - Ontbinding

13.1 In het geval de Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

13.2 Opdrachtnemer kan, naast de overige hem toekomende rechten, de overeenkomst met Opdrachtgever te allen tijde zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke mede­deling aan Opdrachtnemer, met directe ingang ontbinden indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands accoord sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van Opdrachtgever's aandeel­houders een besluit wordt genomen op Opdrachtgever's ontbinding te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor Opdrachtgever's activa of boedel of een gedeelte daarvan, of Opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door Opdrachtgever of door een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag ter zake van substantiële schulden van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De Algemene Voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden uitsluitend geregeerd door het Nederlandse recht.

14.2 Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een Arrondissements­rechtbank behoren, zal de Arrondissementsrechtbank te Zwolle bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.